Spectrum prowadzi obsługę kadrowo-płacową, przygotowuje deklaracje rozliczeniowe PIT i ZUS wspierając jednocześnie klienta w procesie optymalizacji kosztów zatrudnienia.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej Biuro świadczy następujące usługi:

 1. Obsługa kadrowa
  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
  • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
  • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 2. Obsługa płacowa
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  • Sporządzanie list wypłat z umów cywilnoprawnych.
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  • Sporządzanie informacji PIT-4.
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11 , PIT-8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)
 3. Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych
  • rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników.
  • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.
  • sporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek za dany miesiąc
  • miesięczna sprawozdawczość dla celów PFRON (DEK, INF)
 4. Sprawozdawczość i analizy kadrowo-płacowe
  • Analizy stanu i struktury zatrudnienia
  • Analizy poziomu wynagrodzeń
  • Obsługa obowiązującej sprawozdawczości (GUS)
 5. Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
  • Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  • Opracowanie projektów systemów wynagradzania
 6. Reprezentacja w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed PIP oraz ZUS na podstawie pełnomocnictwa